Rapid Transit Photographs -- Box 19, Folder 02 (November 8, 1926 - November 12, 1926) -- n...