Media Group: Silent Testimony: Late Prehistoric

Printer Friendly
1-7 of 7
     
     
Edington Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Edington Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
SunWatch Indian Village and …
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title SunWatch Indian Village and Archeological Park
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Great Serpent Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Great Serpent Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Great Serpent Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Great Serpent Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
SunWatch Indian Village and …
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title SunWatch Indian Village and Archeological Park
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Great Serpent Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Great Serpent Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
Great Serpent Mound
Weston, Alice, 1927
photographs
Thumbnail Title Great Serpent Mound
Thumbnail Creator Weston, Alice, 1927
Thumbnail Work Type photographs
1-7 of 7