The Dalles, Oregon
Select by plant name:
Specimen
Number:
Plant Name:
8 Western Thimbleberry (Rubus parviflorus)
15 Big-Head Clover (Trifolium macrocephalum)
16 Narrow Leaf Collomia (Collomia linearis)

Close this window.